Obsah

Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vypracovala:

Jana Juřicová, vedoucí školní jídelny

Schválila:

Mgr. Marcela Nováková, ředitelka školy

Platnost:

1. 9. 2023

Účinnost:

1. 9. 2023

 

Úvodní ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy a školní jídelny.

Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,

zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC  

Nárok na odebírání stravy ve školní jídelně je zajištěn pro:

vlastní zaměstnance - obědy

děti mateřských škol – přesnídávky, obědy, svačiny

žáky základních škol - obědy

Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.

Provozní doba:                                                                                 6:30 ­- 14:30 hodin

Úřední hodiny (kancelář ŠJ)                                                            7:30 - 11:00 hodin 

Stravování dětí mateřské školy                                                      11:00 - 11:25 hodin 

Stravování žáků a zaměstnanců                                                    11:30 - 13:00 hodin   

 

 

 

 

Přihlášení k odebírání stravy

 

Před nástupem do MŠ nebo ZŠ přihlásí rodiče své děti ke stravování u vedoucí jídelny vyplněním přihlášky ke stravování.  Předem je potřeba dohodnout způsob stravování (týká se dětí v MŠ).

 

Ceny stravného:

Příprava stravy se řídí výživovými normami pro školní stravování, finančními normami pro nákup potravin a hygienickými normami pro stravování. Výši stravného určuje vedoucí ŠJ, schvaluje ředitel školy.

 

Celodenní pobyt v MŠ                                        42,- Kč

Polodenní pobyt do 12:00 hod. v MŠ                  32,- Kč

/strávníci do 6 let/

 

Celodenní pobyt v MŠ                                        48,- Kč   (děti s odkladem škol.doch.)                                    

Polodenní pobyt do 12:00 hod. v MŠ                 38,- Kč

/strávníci 7-10 let/

 

Stravné žáků ZŠ / strávníci   7 - 10 let /              28,- Kč

Stravné žáků ZŠ / strávníci 11 – 14 let /             30,- Kč

 

Stravné je stanoveno dle finančního normativu na nákup potravin v rámci rozpětí Vyhlášky č. 107/2005 Sbírky

 

Částka pobytu v MŠ je tvořena:                         10,- Kč přesnídávka

/strávnici do  6 let/                                              22,- Kč oběd

10,- Kč svačina         

 

 

Částka pobytu v MŠ je tvořena:                         10,- Kč přesnídávka

/strávníci 7 – 10 let/                                            28,- Kč oběd

(děti s odkladem škol.doch.)                              10,-  Kč svačina

 

Pokud je dítě přihlášeno v MŠ, musí odebírat stravu (viz. Vyhláška č.35/1992 Sb., §8, odst. 1). Stravu je možno odhlásit jen tehdy, je-li dítěti vystaveno lékařské potvrzení, kterým se stanoví nutnost dodržovat u dítěte dietní stravování, které nemůže škola zajistit.

Odhlašování stravy

Odhlašováni i přihlašování se provádí u vedoucí ŠJ. Rodiče dětí v MŠ – přítomnost a nepřítomnost hlásí učitelce v MŠ, rodiče žáků ZŠ odhlašují i přihlašují obědy v kuchyni osobně nebo telefonicky na níže uvedených číslech:                                   

 

MŠ:                           + 420 720 077 353

Ředitelna školy:       + 420 720 077 354

Kuchyně:                  + 420 720 077 352

Vedoucí ŠJ               +420 720 077 352

 

Podáním přihlášky je strávník automaticky ke stravování přihlášen a je proto povinností strávníka odhlašovat si stravu na dny, kdy se nemůže na stravování dostavit, případně na ni nemá nárok. Školní stravování (za sníženou cenu) nelze poskytovat ve dnech nepřítomnosti strávníka ve školském zařízení. První den neplánované nepřítomnosti se pro účely školního stravování považuje za pobyt ve školském zařízení. Neodebraná strava propadá bez náhrady.

 

 

Organizace stravování dětí MŠ, žáků ZŠ

 děti MŠ i žáci mají právo stravovat se ve stravovacím zařízení – školní jídelně

 dopolední přesnídávka dětí MŠ 8,00 – 8,30 hod.

obědy se vydávají v době od 11:00 do 12:30 hodin

děti MŠ a žáci školy se stravují ve školní jídelně

děti MŠ přicházejí na přesnídávku a oběd v doprovodu učitelů a asistentky. Žáci chodí na oběd postupně po jednotlivých třídách v doprovodu učitele, který zároveň vykonává dozor

v jídelně se žáci chovají ukázněně, nehovoří nahlas a neruší ostatní

po obědě si každý odnese nádobí k okénku a uloží tak, aby nedocházelo k poškození a rozbití nádobí

děti a žáci dbají pokynů učitelů a pracovníků školní jídelny

Pitný režim

v MŠ zajištěn v průběhu celého dne

v ZŠ  v průběhu školního vyučování mají děti zajištěno vlastní pití, během oběda je pitný režim zajištěn školní jídelnou

.

 

1.Práva a povinnosti strávníků a zákonných zástupců

1.1. Práva strávníků

- využívají stravovací služby a informace týkající se školního stravování

- zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život ve zdravém životním prostředím

- ochrana před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikomanií

- nejsou nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla

1.2. Povinnosti strávníků

- dodržují pravidla kulturního chování

- nesmějí se dopouštět projevů rasismu a šikanování

- plní pokyny pedagogického dohledu, popřípadě dalších oprávněných osob

- dbají na čistotu rukou a přiměřenou čistotu pracovního oděvu vzhledem k předcházejícím činnostem

- před odchodem z jídelny odevzdají použité nádobí, příbory a tácy

- neodnášejí vydané jídlo z místnosti, je určeno ke konzumaci v jídelně

- do prostor školní jídelny vstupují v doprovodu pedagogického pracovníka, který provádí dozor

 

1.3. Práva zákonných zástupců

- vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u ředitele školy.

 

1.4. Povinnosti zákonných zástupců

- informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích strávníka nebo jiných skutenostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.

 

2.Vztahy strávníků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 

- pedagogický dohled vydává strávníkům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním Vnitřního řádu školní jídelny, dále zajišťuje bezpečnost a další nezbytné organizační opatření.

- informace, které zákonný zástupce poskytne o strávníkovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pracovníci školského zařízení se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

3.Bezpečnost a ochrana zdraví strávníků

-je v jídelně zajištěna po celou dobu provozu školní jídelny prostřednictvím pedagogického dohledu

- děti/žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví ostatních dětí, pracovníků školy i ostatních osob - děti/žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny

- děti/žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu

- zdravotní indispozici dítě/žák neprodleně oznámí pedagogickému dohledu

4.Pedagogický dohled

- je zajišťován pedagogickým pracovníkem, který vykonává související pedagogickou činnost

- vydává pokyny k zajištění kázně dětí/žáků, hygienických a stravovacích návyků, dbá na dodržování pravidel společenského chování a stolování

- dbá o bezpečnost stravujících se, organizuje odběr stravy a bezpečnost prostředí, dbá na to, aby strávníci po sobě zanechali čisté stoly a podlahu. Strávníci se mohou v případě potřeby na pedagogický dohled obracet

- poskytne potřebnou péči při každém úrazu, poranění či nehodě, uvědomí vedení školy a zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte v doprovodu pověřené osoby

- sleduje způsob výdeje stravy

-reguluje osvětlení a větrání

- sleduje odevzdání nádobí, příborů a táců strávníky

 

 

 

 

 

5.Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

- je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy a v prostorách školní jídelny

- projevy šikanování mezi dětmi/žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotlivé děti/žáci nebo skupiny dětí/žáků vůči jiným dětem/žákům nebo skupinám, jsou v prostorách celého školského zařízení přísně zakázány

 

6.Ochrana majetku

-strávníci mají právo užívat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním

-strávníci šetří zařízení a vybavení jídelny a uklízí po sobě zanechanou nečistotu

- strávníci okamžitě oznámí zjištěné závady na majetku pedagogickému dohledu ve školní jídelně

 

 

V Pržně dne: 27. 8. 2023

Jana Juřicová, vedoucí školní jídelny

Mgr.Marcela Nováková, ředitelka školy