Vnitřní řád ŠJ

Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vypracovala:

Jana Juřicová, vedoucí školní jídelny

Schválila:

Mgr. Lucie Chalánková, ředitelka školy

Platnost:

1. 9. 2017

Účinnost:

1. 9. 2017

 

I. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy a školní jídelny.

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

Ø  zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,

Ø  zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

Ø  vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,

Ø  vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,

Ø  vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC  

4. Nárok na odebírání stravy ve školní jídelně je zajištěn pro:

  • vlastní zaměstnance - obědy
  • děti mateřských škol – přesnídávky, obědy, svačiny
  • žáky základních škol - obědy
  • zaměstnance základních a mateřských škol - obědy

     II. Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.

Provozní doba:                                                                                 6:00 - 14:30 hodin

Úřední hodiny (kancelář ŠJ)                                                            7:30 – 12:00 hodin 

Stravování dětí mateřské školy                                                      11:00 – 11:25 hodin 

Stravování žáků a zaměstnanců                                                     11:30 – 13:00 hodin   

 

1. Příprava stravy se řídí výživovými normami pro školní stravování, finančními normami pro nákup potravin a hygienickými normami pro stravování. Výši stravného určuje vedoucí ŠJ, schvaluje ředitel školy.

 

III. Přihlášení k odebírání stravy

 

Před nástupem do MŠ nebo ZŠ přihlásí rodiče své děti ke stravování u vedoucí jídelny vyplněním přihlášky ke stravování nejpozději jeden pracovní den do 12 hodin před zahájením školní docházky. Předem je potřeba dohodnout způsob stravování (týká se dětí v MŠ). Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování, která mu bude předána v MŠ nebo ZŠ, kde se stravuje.

 

IV. Platby a ceny stravného 

 

Stravné se platí v hotovosti v kanceláři vedoucí provozní ŠJ v den, který je dostatečném předstihu oznámen písemně u vchodu do školy a na dveřích školky. Žáci dostávají informační lístky o výši stravného a datu výběru. Platba stravného probíhá obvykle druhý týden v měsíci a hradí se skutečně odebrané obědy z předcházejícího měsíce.

 

Ceny stravného:

 

Celodenní pobyt v MŠ                                              30,- Kč

Polodenní pobyt do 12:00 hod. v MŠ                        24,- Kč

            /strávníci do 6 let/

 

Celodenní pobyt v MŠ                                              35,- Kč

Polodenní pobyt do 12:00 hod. v MŠ                        29,- Kč

            /strávníci 7-10 let/

 

Stravné žáků ZŠ / strávníci   7 - 10 let /                    23,- Kč

Stravné žáků ZŠ / strávníci 11 – 14 let /                   25,- Kč

 

Stravné je stanoveno dle finančního normativu na nákup potravin v rámci rozpětí Vyhlášky č. 107/2005 Sbírky

 

Částka pobytu v MŠ je tvořena:                                6,- Kč přesnídávka

/strávnici do  6 let/                                                   18,- Kč oběd

                                                                                   6,- Kč svačina

                                                                                  

 

Částka pobytu v MŠ je tvořena:                                8,- Kč přesnídávka

/strávníci 7 – 10 let/                                                 19,- Kč oběd

                                                                                   8,-  Kč svačina

                                                                                  

Pokud je dítě přihlášeno v MŠ, musí odebírat oběd (viz. Vyhláška č.35/1992 Sb., §8, odst. 1). Oběd je možno odhlásit jen tehdy,  je-li dítěti vystaveno lékařské potvrzení, kterým se stanoví nutnost dodržovat u dítěte dietní stravování, které nemůže škola zajistit.

V. Odhlašování stravy

Odhlašováni se provádí u vedoucí ŠJ, rodiče dětí v MŠ – přítomnost a nepřítomnost hlásí učitelce v MŠ, rodiče žáků ZŠ odhlašují obědy v kuchyni osobně nebo telefonicky na níže uvedených číslech:                        

MŠ:                    + 420 720 077 353

Ředitelna školy:  + 420 720 077 354

Kuchyně:             + 420 720 077 352

Vedoucí ŠJ           +420 776 661 591

Odhlašování je možné nejpozději jeden pracovní den předem do 12:00 hod. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely vyhlášky č. 107/2005 považuje za pobyt ve škole. V tomto případě je možné odebrat jídlo z jídelny v době od 11:20 do 12:30 hod. Pokud nedojde k vyzvednutí obědu, není možné se dožadovat odpočtu, protože normování se provádí den předem podle počtu přihlášených strávníků.

 

VI. Organizace stravování dětí MŠ, žáků ZŠ

Ø  žáci mají právo stravovat se ve stravovacím zařízení – školní jídelně

Ø  obědy se vydávají v době od 11:00 do 12:30 hodin

Ø  děti MŠ a žáci školy se stravují ve školní jídelně

Ø  děti MŠ přicházejí na oběd v doprovodu učitelů a chůvy, žáci chodí na oběd postupně po jednotlivých třídách v doprovodu učitele, který zároveň vykonává dozor

Ø  v jídelně se žáci chovají ukázněně, nehovoří nahlas a neruší ostatní

Ø  po obědě si každý odnese nádobí k okénku a uloží tak, aby nedocházelo k poškození a rozbití nádobí

Ø  děti a žáci dbají pokynů učitelů a pracovníků školní jídelny

            VII. Pitný režim

Ø  v MŠ zajištěn v průběhu celého dne

Ø  v ZŠ  v průběhu školního vyučování mají děti zajištěno vlastní pití, během oběda je pitný režim zajištěn školní jídelnou

            VII. Jídelní lístek

Ø  jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny spolu s kuchařkou

Ø  jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce před školní jídelnou, na chodbě v MŠ a na internetových stránkách školy www.skolaprzno.cz

Ø  jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

IX. Dozory v jídelně

Ø  dohled nad nezletilými žáky v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy

Povinnosti dozoru v jídelně:

* ručí za pořádek a klid v prostorách jídelny

* žáky nenutí násilně do jídla

* sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování

* dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků

* sleduje a koriguje odevzdání použitého nádobí strávníky do odkládacího okýnka

* dbá na bezpečnost stravujících žáků

* dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvši jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků

* reguluje osvětlení v jídelně

* zamezuje vstupu osob do jídelny, které se zde nestravují

 

X. Škody na majetku školní jídelny

Ø  strávnici, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny

Ø  strávnicí jsou povinni nahlásit veškeré škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru v jídelně

Ø  škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí

Ø  úmyslně způsobenou škodu je strávník, popřípadě jeho zákonný zástupce povinen uhradit

XI. Závěrečná ustanovení

Ø  veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny

Ø  s vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce před školní jídelnou, na chodbě v MŠ, na webových stránkách školy www.skolaprzno.cz a v rámci přihlášky ke školnímu stravování

Ø  strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“

 

 

V Pržně dne: 16. 8. 2017