Obsah

Vnitřní řád ŠJ


Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín

Vnitřní řád školní jídelny

Vypracovala: Jana Juřicová, vedoucí školní jídelny
Schválila: Mgr. Lucie Chalánková, ředitelka školy
Platnost: 1.9.2017
Účinnost: 1.9.2017


I. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy a školní jídelny.

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC  

4. Nárok na odebírání stravy ve školní jídelně je zajištěn pro

 • vlastní zaměstnance - obědy
 • děti mateřských škol - přesnídávky, obědy, svačiny
 • žáky základních škol - obědy
 • zaměstnance základních a mateřských škol - obědy

 

II. Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.

Provozní doba:                                  6:00 - 14:30 hodin
Úřední hodiny (kancelář ŠJ):          7:30 - 12:00 hodin
Stravování dětí mateřské školy:   11:00 - 11:25 hodin
Stravování žáků a zaměstnanců: 11:30 - 13:00 hodin   

 

1. Příprava stravy se řídí výživovými normami pro školní stravování, finančními normami pro nákup potravin a hygienickými normami pro stravování. Výši stravného určuje vedoucí ŠJ, schvaluje ředitel školy.

 

III. Přihlášení k odebírání stravy

Před nástupem do MŠ nebo ZŠ přihlásí rodiče své děti ke stravování u vedoucí jídelny vyplněním přihlášky ke stravování nejpozději jeden pracovní den do 12 hodin před zahájením školní docházky. Předem je potřeba dohodnout způsob stravování (týká se dětí v MŠ). Na každý školní rok je strávník povinen vyplnit vždy novou přihlášku ke stravování, která mu bude předána v MŠ nebo ZŠ, kde se stravuje.

 

IV. Platby a ceny stravného

Stravné se platí v hotovosti v kanceláři vedoucí provozní ŠJ v den, který je dostatečném předstihu oznámen písemně u vchodu do školy a na dveřích školky. Žáci dostávají informační lístky o výši stravného a datu výběru. Platba stravného probíhá obvykle druhý týden v měsíci a hradí se skutečně odebrané obědy z předcházejícího měsíce.


Ceny stravného

Strávníci do 6 let
Celodenní pobyt v MŠ: 30,- Kč
Polodenní pobyt do 12:00 hod. v MŠ: 24,- Kč

Strávníci 7-10 let
Celodenní pobyt v MŠ: 35,- Kč
Polodenní pobyt do 12:00 hod. v MŠ: 29,- Kč

Stravné žáků ZŠ (strávníci 7-10 let):   23,- Kč
Stravné žáků ZŠ (strávníci 11-14 let): 25,- Kč

 

Stravné je stanoveno dle finančního normativu na nákup potravin v rámci rozpětí Vyhlášky č. 107/2005 Sbírky

Částka pobytu v MŠ je tvořena (strávníci do 6 let)
Přesnídávka: 6,- Kč
Oběd: 18,- Kč
Svačina: 6,- Kč

Částka pobytu v MŠ je tvořena (strávníci 7-10 let)
Přesnídávka: 8,- Kč
Oběd: 19,- Kč
Svačina: 8,- Kč


Pokud je dítě přihlášeno v MŠ, musí odebírat oběd (viz. Vyhláška č.35/1992 Sb., §8, odst. 1). Oběd je možno odhlásit jen tehdy,  je-li dítěti vystaveno lékařské potvrzení, kterým se stanoví nutnost dodržovat u dítěte dietní stravování, které nemůže škola zajistit.


V. Odhlašování stravy

Odhlašováni se provádí u vedoucí ŠJ, rodiče dětí v MŠ - přítomnost a nepřítomnost hlásí učitelce v MŠ, rodiče žáků ZŠ odhlašují obědy v kuchyni osobně nebo telefonicky na níže uvedených číslech:                        

MŠ:                      720 077 353
Ředitelna školy: 720 077 354
Kuchyně:             720 077 352
Vedoucí ŠJ:        776 661 591

Odhlašování je možné nejpozději jeden pracovní den předem do 12:00 hod. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole se pro účely vyhlášky č. 107/2005 považuje za pobyt ve škole. V tomto případě je možné odebrat jídlo z jídelny v době od 11:20 do 12:30 hod. Pokud nedojde k vyzvednutí obědu, není možné se dožadovat odpočtu, protože normování se provádí den předem podle počtu přihlášených strávníků.

 

VI. Organizace stravování dětí MŠ, žáků ZŠ
 • žáci mají právo stravovat se ve stravovacím zařízení - školní jídelně
 • obědy se vydávají v době od 11:00 do 12:30 hodin
 • děti MŠ a žáci školy se stravují ve školní jídelně
 • děti MŠ přicházejí na oběd v doprovodu učitelů a chůvy, žáci chodí na oběd postupně po jednotlivých třídách v doprovodu učitele, který zároveň vykonává dozor
 • v jídelně se žáci chovají ukázněně, nehovoří nahlas a neruší ostatní
 • po obědě si každý odnese nádobí k okénku a uloží tak, aby nedocházelo k poškození a rozbití nádobí
 • děti a žáci dbají pokynů učitelů a pracovníků školní jídelny

 

VII. Pitný režim
 • v MŠ zajištěn v průběhu celého dne
 • v ZŠ  v průběhu školního vyučování mají děti zajištěno vlastní pití, během oběda je pitný režim zajištěn školní jídelnou

   
VIII. Jídelní lístek
 • jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny spolu s kuchařkou
 • jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce před školní jídelnou, na chodbě v MŠ a na internetových stránkách školy www.skolaprzno.cz
 • jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

 

IX. Dozory v jídelně
 • dohled nad nezletilými žáky v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy


Povinnosti dozoru v jídelně

 • ručí za pořádek a klid v prostorách jídelny
 • žáky nenutí násilně do jídla
 • sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování
 • dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků
 • sleduje a koriguje odevzdání použitého nádobí strávníky do odkládacího okýnka
 • dbá na bezpečnost stravujících žáků
 • dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvši jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků
 • reguluje osvětlení v jídelně
 • zamezuje vstupu osob do jídelny, které se zde nestravují

 

X. Škody na majetku školní jídelny
 • strávnici, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny
 • strávnicí jsou povinni nahlásit veškeré škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru v jídelně
 • škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí
 • úmyslně způsobenou škodu je strávník, popřípadě jeho zákonný zástupce povinen uhradit

 

XI. Závěrečná ustanovení
 • veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny
 • s vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce před školní jídelnou, na chodbě v MŠ, na webových stránkách školy www.skolaprzno.cz a v rámci přihlášky ke školnímu stravování
 • strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“

 

 

V Pržně dne: 16. 8. 2017