Obsah

Základní škola a Mateřská škola Pržno, okres Vsetín

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

Vypracovala:

Jana Juřicová, vedoucí školní jídelny

Schválila:

Mgr. Marcela Nováková, ředitelka školy

Platnost:

1. 9. 2021

Účinnost:

1. 9. 2021

 

I. Úvodní ustanovení

1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování dětí, žáků a zaměstnanců školy a školní jídelny.

2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.

3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

 • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon,
 • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování,
 • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných,
 • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC  

4. Nárok na odebírání stravy ve školní jídelně je zajištěn pro:

 • vlastní zaměstnance - obědy
 • děti mateřských škol – přesnídávky, obědy, svačiny
 • žáky základních škol - obědy

     II. Provoz

Školní jídelna je v provozu pouze v pracovní dny podle potřeby školských zařízení.

Provozní doba:                                                                                 6:30 - 14:30 hodin

Úřední hodiny (kancelář ŠJ)                                                            7:30 – 12:00 hodin 

Stravování dětí mateřské školy                                                      11:00 – 11:25 hodin 

Stravování žáků a zaměstnanců                                                     11:30 – 13:00 hodin   

 

1. Příprava stravy se řídí výživovými normami pro školní stravování, finančními normami pro nákup potravin a hygienickými normami pro stravování. Výši stravného určuje vedoucí ŠJ, schvaluje ředitel školy.

 

III. Přihlášení k odebírání stravy

 

Před nástupem do MŠ nebo ZŠ přihlásí rodiče své děti ke stravování u vedoucí jídelny vyplněním přihlášky ke stravování.  Předem je potřeba dohodnout způsob stravování (týká se dětí v MŠ).

 

IV. Platby a ceny stravného 

 

Stravné se platí v hotovosti v kanceláři vedoucí provozní ŠJ v den, který je dostatečném předstihu oznámen písemně u vchodu do školy a na dveřích školky. Stravné MŠ se vybírá od 6,30 hod.přímo ve třídě mateřské školky. Žáci dostávají informační lístky o výši stravného a datu výběru. Platba stravného probíhá obvykle druhý týden v měsíci. První platba za září je hrazena v září a je stanovena počtem stravovacích dnů v září, v dalších měsících (např.v říjnu se stravné vypočítá následovně: počet stravovacích dnů v říjnu mínus počet odhlášených obědů za září) a takto se pokračuje až do května následujícího roku. Koncem měsíce června, kdy je počet odebraných obědů uzavřen (obědy už nelze v posledním týdnu odhlašovat, v případě nemoci lze obědy odebrat do jídlonosiče) se vyrovnají všechny přeplatky.  

 

Ceny stravného:

 

Celodenní pobyt v MŠ                                                  42,- Kč

Polodenní pobyt do 12:00 hod. v MŠ                        32,- Kč

            /strávníci do 6 let/

 

Celodenní pobyt v MŠ                                                  48,- Kč  

(děti s odkladem škol.doch.)                                    

Polodenní pobyt do 12:00 hod. v MŠ                        38,- Kč

            /strávníci 7-10 let/

 

Stravné žáků ZŠ / strávníci   7 - 10 let /                    28,- Kč

Stravné žáků ZŠ / strávníci 11 – 14 let /                  30,- Kč

 

Stravné je stanoveno dle finančního normativu na nákup potravin v rámci rozpětí Vyhlášky č. 107/2005 Sbírky

 

Částka pobytu v MŠ je tvořena:                                7,- Kč přesnídávka

/strávnici do  6 let/                                                   19,- Kč oběd

                                                                                   6,- Kč svačina

                                                                                  

 

Částka pobytu v MŠ je tvořena:                                7,- Kč přesnídávka

/strávníci 7 – 10 let/                                                 25,- Kč oběd

(děti s odkladem škol.doch.)                                     6,-  Kč svačina

                                                                                  

Pokud je dítě přihlášeno v MŠ, musí odebírat stravu (viz. Vyhláška č.35/1992 Sb., §8, odst. 1). Stravu je možno odhlásit jen tehdy,  je-li dítěti vystaveno lékařské potvrzení, kterým se stanoví nutnost dodržovat u dítěte dietní stravování, které nemůže škola zajistit.

V. Odhlašování stravy

Odhlašováni i přihlašování se provádí u vedoucí ŠJ. Rodiče dětí v MŠ – přítomnost a nepřítomnost hlásí učitelce v MŠ, rodiče žáků ZŠ odhlašují  i přihlašují  obědy v kuchyni osobně nebo telefonicky na níže uvedených číslech:                            

 

 

MŠ:                     + 420 720 077 353

Ředitelna školy:  + 420 720 077 354

Kuchyně:             + 420 720 077 352

Vedoucí ŠJ           +420 720 077 352

 

Odhlašování i přihlašování je možné nejpozději jeden pracovní den předem do 12:00 hod. Na pondělí se odhlášuje i přihlašuje v pátek do 12:00 hod .První den neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školce se pro účely vyhlášky č. 107/2005 považuje za pobyt ve škole, školce. V tomto případě je možné odebrat jídlo z jídelny v době od 11:20 do 12:30 hod do jídlonosiče. Pokud nedojde k vyzvednutí obědu do 12,30 hod., bude jídlo zlikvidováno. Není možné se dožadovat odpočtu, protože normování se provádí den předem podle počtu přihlášených strávníků.

 

VI. Organizace stravování dětí MŠ, žáků ZŠ

 •  děti MŠ i žáci mají právo stravovat se ve stravovacím zařízení – školní jídelně
 •  dopolední přesnídávka dětí MŠ 8,00 – 8,30 hod.
 • obědy se vydávají v době od 11:00 do 12:30 hodin
 • děti MŠ a žáci školy se stravují ve školní jídelně
 • děti MŠ přicházejí na přesnídávku a oběd v doprovodu učitelů a asistentky. Žáci chodí na oběd postupně po jednotlivých třídách v doprovodu učitele, který zároveň vykonává dozor
 • v jídelně se žáci chovají ukázněně, nehovoří nahlas a neruší ostatní
 • po obědě si každý odnese nádobí k okénku a uloží tak, aby nedocházelo k poškození a rozbití nádobí
 • děti a žáci dbají pokynů učitelů a pracovníků školní jídelny

            VII. Pitný režim

 • v MŠ zajištěn v průběhu celého dne
 • v ZŠ  v průběhu školního vyučování mají děti zajištěno vlastní pití, během oběda je pitný režim zajištěn školní jídelnou

            VII. Jídelní lístek

 • jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny spolu s kuchařkou
 • jídelní lístek je zveřejněn na nástěnce před školní jídelnou, na chodbě v MŠ a na internetových stránkách školy www.skolaprzno.cz
 • jídelní lístek může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní situaci apod.

IX. Dozory v jídelně

 • dohled nad dětmi MŠ a nezletilými žáky v jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci dle pokynů ředitele školy

Povinnosti dozoru v jídelně:

* ručí za pořádek a klid v prostorách jídelny

* děti MŠ a žáky nenutí násilně do jídla

* sleduje stolování žáků a upozorňuje na nedostatky v kultuře stolování

* dbá na slušné a ohleduplné chování a dodržování hygieny žáků

* sleduje a koriguje odevzdání použitého nádobí strávníky do odkládacího okýnka

* dbá na bezpečnost stravujících žáků

* dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, nápoj nebo upadnuvši jídlo apod.) okamžitě upozorní pracovnici provozu školní jídelny, která ihned závadu odstraní, aby tak nedošlo k případnému úrazu strávníků

* reguluje osvětlení v jídelně

* zamezuje vstupu osob do jídelny, které se zde nestravují

 

X. Škody na majetku školní jídelny

 • strávnici, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny
 • strávnicí jsou povinni nahlásit veškeré škody, které ve školní jídelně způsobili nebo jako svědci viděli způsobit, zaměstnancům školní jídelny, případně dozoru v jídelně
 • škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí
 • úmyslně způsobenou škodu je strávník, popřípadě jeho zákonný zástupce povinen uhradit

XI. Závěrečná ustanovení

 • veškeré připomínky týkající se jídelního lístku, kvality stravy, technických a hygienických závad provozu školní jídelny řeší vedoucí školní jídelny
 • s vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci a v případě žáků i jejich zákonní zástupci seznámeni zveřejněním řádu na nástěnce před školní jídelnou, na chodbě v MŠ, na webových stránkách školy www.skolaprzno.cz a v rámci přihlášky ke školnímu stravování
 • strávníci jsou povinni se řídit pokyny uvedenými v tomto „Vnitřním řádu školní jídelny“

 

 

V Pržně dne: 26. 8. 2019

 

 

Alena Urbanová, vedoucí školní jídelny

Mgr.Marcela Nováková, ředitelka školy